Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Barneveld 19 september 2023

7 maanden geleden gepubliceerd

Er is ingestemd met het voorstel om drie bruggen te vervangen. De financiële dekking hiervoor is aanwezig via het Uitvoeringsplan investeringen 2023.

VT jaarstukken 2022 en begroting 2024

Er is kennis genomen van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de Stichting Veilig Thuis. De memo ‘Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024’ zal ter kennisname aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wijziging vertegenwoordiging GBO B.V.

Er zijn veranderingen in de leiding van Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. J.F.M. Hollander en P.J.T. van Daalen worden vervangen door W. Oosterwijk en W. Wieringa.

Extra woningen Bakkersweg 23, Voorthuizen

Er is in principe ingestemd om mee te werken aan het verzoek om twee extra woningen aan de Bakkersweg 23 in Voorthuizen mogelijk te maken. Hiervoor zal het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd.

Bestuursovereenkomst azc Barneveld

Er is ingestemd met de bestuursovereenkomst ‘Inzake de vestiging van een opvanglocatie aan de Nijkerkerweg 132 in de gemeente Barneveld’ tussen COA en de gemeente Barneveld.

Bestemmingsplan “Oosterbrinkweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012”

Het bestemmingsplan “Oosterbrinkweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012” is vastgesteld en wordt voorgelegd aan de raad.

Tweede Kamer Verkiezingen 22 november 2023

Er is besloten om over te gaan tot centraal tellen op donderdag 23 november 2023 en geen raads- en commissieleden of andere volksvertegenwoordigers op de stembureaus aan te stellen om belangenverstrengeling te voorkomen.

Integrale aanpak Ringlaan

Er is ingestemd met een integrale aanpak van de Ringlaan. De financiële dekking hiervoor is aanwezig via het Uitvoeringsplan investeringen 2023.

Een extra woning Zeumerseweg 49, Voorthuizen

Er is in principe ingestemd om de agrarische bestemming om te zetten naar een woonbestemming en één woning toe te voegen aan de Zeumerseweg 49 in Voorthuizen. Hiervoor zal het geldende bestemmingsplan worden herzien.

Aanpassing uitvoering beslag en verrekening op uitkeringen Participatiewet

Er is besloten de uitvoering van beslaglegging en/of verrekening op uitkeringen onder de Participatiewet aan te passen.

Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026

De Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026 is vastgesteld.

Streefbeeld en toetsingskader landelijk gebied gemeente Barneveld 2040

Er is ingestemd met het “Streefbeeld en Toetsingskader Landelijk Gebied 2040”. Alle initiatieven zullen op basis van de lagenbenadering en de vier deelgebieden met de bijbehorende criteria worden getoetst. Het streefbeeld en toetsingskader zal na vaststelling worden gepubliceerd en geborgd in het programma Waardevol Landelijk Gebied.